Odškodnine za škodo, ki jo povzročijo živali

Na podlagi 92. in 93. člena Zakona o ohranjanju narave in določb Zakona o divjadi in lovstvu, Agencija RS za okolje izplačuje odškodnine za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih prosto živečih vrst. Lastniki morajo na primeren način kot dobri gospodarji narediti vse potrebno, da svoje premoženje obvarujejo pred nastankom škode.

Odškodnine se izplačujejo na podlagi odškodninskih zahtevkov oškodovancev v višini, ki je določena v lestvici. Lestvico vsako leto potrdi pristojni minister.

Seznami v Sloveniji ogroženih prosto živečih vrst živali so objavljeni v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Najbolj ogrožene živalske vrste iz seznama pravilnika so zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Slovenija mora kot država članica Evropske unije zagotoviti ustrezno varstvo tudi za tiste prosto živeče živalske vrste, ki sicer niso domorodne v naši državi, vendar pa so ogrožene na območju drugih držav članic Evropske unije in navedene na seznamih Direktive o habitatih in Direktive o pticah. Seznam slednjih je v poglavju B Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Več na spletni strani: http://poravnava-odskodnina.com/