Geodetski načrt

Geodetski načrt je v postopku priprave projektne dokumentacije za graditev objekta ena od osnovnih zahtev. Predstavlja osnovo za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Poznamo tri vrste geodetskih načrtov, in sicer geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,novega stanja zemljišča in za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta. Načrt je sestavljen iz certifikata in grafičnega prikaza.

Geodetski načrt vsebuje podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih.

Sanacija objektov

Sanacija starih objektov predstavlja velik delež gradbene dejavnosti in so pomembne za dolgo življenjsko dobo objektov, kar se odraža tudi v ogromnem številu proizvodov za sanacijo. EU je zato z EN 1504 standardom olajšala in poenotila izvajanje sanacijskih del na trgih EU. Standard je obsežno gradivo, saj se poleg materialov navezuje še na postopke preskušanja. Standard morajo poznati in določene zahteve tudi izvajati vsi, ki kakorkoli sodelujejo v postopku sanacije: projektanti, proizvajalci, izvajalci, nadzorni organi in nenazadnje tudi investitor, kateremu naj bi sanacijsko podjetje dalo na izbiro več alternativnih postopkov sanacije glede na zahteve, želje in možnosti izvedbe.

O izbiri ustreznih postopkov in materialov za sanacije odločajo usposobljeni strokovnjaki, ki znajo identificirati poškodbe in vzroke zanje. Ker so postopki sanacije dragi, vzroki za nastanek poškodb zelo različni in ker je sanacija objekta večinoma zelo zahteven gradbeni poseg, je usposobljenost strokovnjaka ključnega pomena. Strokovnjaki na osnovi zahtev in želja investitorja za podaljšanje življenjske dobe objekta in finančnih zmožnosti podajo ustrezne predloge za rešitev v tehnološkem projektu za izvedbo sanacije. Tehnološki projekt za izvedbo sanacije vsebuje zahteve za sanacijske materiale, postopek sanacije in načrt nadaljnjega preventivnega vzdrževanja.